Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 6,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 3,2 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.


Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. jūlija plkst. 09.50.Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 328,60 (trīs simti divdesmit astoņi euro un 60 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 6,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro.


Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. jūlija plkst. 10.20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 169,60 (viens simts sešdesmit deviņi euro un 60 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 3,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro.

Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas par visu zemes gabalu, tas ir EUR 32,86 (trīsdesmit divi euro un 86 centi) par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un EUR 16,96 (sešpadsmit euro un 96 centi) par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132.

Reģistrācijas nodeva un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Rugāju novada domes, Reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Izsoles noteikumus lauksaimniecības zemei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 skatīt šeit.

Izsoles noteikumus lauksaimniecības zemei ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 skatīt šeit.

Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties arī Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.


Izsoles notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē:


  • 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00 par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276;
  • 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.30 par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132.

Kontaktinformācija:

Rugāju novada domes Juriskonsulte Līga Šustova
Tālrunis: 64521348
E-pasts: liga.sustova@rugaji.lv