Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Skolēnu  nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, atzīst par nepieciešamu arī 2020. gada vasaras brīvlaikā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt pašvaldības finansētās darba vietās.

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti 14 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu.


Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti šādos laika periodos:

  • no 9. jūnija līdz 21. jūnijam 2 (divas) darba vietas, tai skaitā Rugāju pagasts – 1, Lazdukalna pagasts – 1;
  • no 29. jūnija līdz 12. jūlijam 4 (četras) darba vietas, tai skaitā Rugāju pagasts – 2, Lazdukalna pagasts – 2;
  • no 13. jūlija līdz 26. jūlijam 4 (četras) darba vietas, tai skaitā Rugāju pagasts – 2, Lazdukalna pagasts – 2;
  • no 27. jūlija līdz 9. augustam 2 (divas) darba vietas, tai skaitā Rugāju pagasts – 2;
  • no 10. augusts līdz 23. augusts: 2 (divas) darba vietas, tai skaitā Rugāju pagasts – 2.

! Darba vietu sadalījums pa pagastiem var tikt mainīts, atkarībā no saņemtajiem pieteikumiem.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādā 10 darba dienas, četras stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.


NEPIECIEŠAMS - Iesniegt vecāku vai aizbildņu aizpildītu iesniegumu un ārsta izziņu (forma 027) par veselības stāvokli Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads) pie sekretāres līdz 2020. gada 3.jūnijam.


Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informē skolēnus līdz 2020. gada 5. jūnijam, izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu.


Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

IESNIEGUMS