Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”

Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”

Projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”, Nr.5.6.2.0.17/I/022 ietvaros Rugāju novada dome pēc izvērtētā iepirkuma 2020.gada 6.augustā noslēdza līgumu ar SIA “Pamatceļš” par būvdarbu uzsākšanu pašvaldības ceļu pārbūvei Rugāju pagastā.

Projektēšanas darbus objekta pārbūvei 2019.gadā veica SIA “RK Projekti”. Būvnieki projekta ietvaros pēc izstrādātā būvprojekta veiks pašvaldības ceļu Skolas un Dzelzceļa ielu pārbūvi. Līgumu paredzēts izpildīt trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas par kopējo summu – 389453,08 EUR ar PVN. Projekta ietvaros tiks izbūvētas nobrauktuves uz esošajiem un pespektīvajiem zemes īpašumiem, virsūdens novadei no ceļa paredzēts izbūvēt drenāžas kolektorus, uzauguma un sanesumu novākšanai paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, kas nodrošinās pilnvērtīgu ūdens atvadi, paredzēts demontēt esošās caurtekas un ierīkot jaunas, izbūvēt ceļa asfalta segumu0,747 km garumā. Projekts tiek realizēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”.Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 0Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 1Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 2Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 3Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 4