Rugāju novadā uzsāk projektu par karjeras atbalsta īstenošanu

Rugāju novadā uzsāk projektu par karjeras atbalsta īstenošanu

Rugāju novada dome ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta realizēšana uzsākta 2017. gada martā un to paredzēts īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim.

Aktivitātes tiks īstenotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas abas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā ir pieņemta pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne, kura īstenos amata mērķi – projekta darbības ietvaros nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu atbilstoši Sadarbības līgumā starp novada pašvaldību un Valsts izglītības attīstības aģentūru noteiktajam. Katram projekta periodam (mācību gadam) tiek piešķirta pedagoga karjeras konsultanta amata slodze proporcionāli izglītojamo skaitam skolās.

Par pedagogu karjeras konsultantu var strādāt persona ar izglītību un kvalifikāciju, kas atbilst Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, Rugāju novada pašvaldībā ir izstrādāts karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns šim mācību gadam, kura īstenošana atbilstoši projektā noteiktajām prasībām ir uzsākta. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos izmēģinājumskolu 1. – 12. klašu skolēniem tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām.

Kvalitatīvai un veiksmīgai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai paredzēta arī sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar uzņēmumiem un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.


Kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Rugāju novadā

Biruta Berkolde

Tālr.: 64507246, 27869387

E-pasts izglitiba@rugaji.lv