Ar dejām aizvadīta Eiropas senioru deju kopas "Tonuss" 10 gadu jubileja

Ar dejām aizvadīta Eiropas senioru deju kopas

Ieskanas pirmās Vīnes marša taktis, pleci iztaisnojas, acis iedzirkstas, un sākas deja. Šoreiz tas ir''Ceļojums dejā''-Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru Eiropas deju kopas ''Tonuss''10 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākums. Pirmā daļa- gaviļnieču koncerts 10 deju garumā. Repertuārs gan ir krietni plašāks, jo 10 gadi ir krietns laika sprīdis. Tomēr paspējām parādīt gan deju dažādību, gan savus tērpus.

Kolektīva pirmsākumi meklējami 2005.gadā. Idejas rosinātāja Anita Stalidzāne atrada atsaucīgas dāmas, kurām gribējās savā ikdienā, kurā netrūka darbu un rūpju , ieviest spilgtākus akcentus..Tā izveidojās toreizējā Balvu rajonā pirmā šāda veida deju kopa, kurai Terēzija Maslovska deva vārdu ''Tonuss''.Par vadītāju kļūt piekrita balveniete Lūcija Jermacāne. Laika ritumā mainījās dejotāju sastāvs, bet šobrīd no paša sākuma dejo Velta Leone, Anna Stērniniece, Anna Serga, Margita Leone, Anita Stalidzāne, Rasma Zuša, Dzintra Lilita Kaļva, Irēna Svilāne. Vēlāk pievienojās Irēna Masa, Vera Janiša, Ludmila Logina , Vija Ločmele, Marutta Avotiņa, Lucija Zariņa, Ināra Sproģe. Kādu laiku dejotāju vidū bijušas arī Vincentīna Bukša, Terēzija Maslovska, Anna Kindzule, Indra Madarniece, Aija Pluša, Ilze Burka, Inna Gruziņa, Ingrīda Kuzma, Lucija Jermacāne, Zanda Fabriks, Vita Burka.

Deju kopa kuplinājusi vispirms Lazdukalna pagasta, vēlāk arī Rugāju novada pasākumus. Atmiņā paliekošos braucienos pabūts vairāk nekā 30 Latvijas vietās, dejots arī Igaunijā un pat Austrijā. Iegūts daudz draugu kolektīvu, kurus nu jau tradicionāli aicina uz sadanci Lazdukalnā-''Pavasara ziedu ceļos'', kas notiek reizi divos gados.

Vakara otrajā daļā varēja vērot apsveicēju atraktivitāti un radošumu. Rugāju novada koris ne tikai dziedāja, bet arī uzdejoja. Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis humorpilnā dziesmā raksturoja ''Tonusa '' dejotājas un pārsteidza ar ''liesmojošu''' kliņģeri. Aktieri no ''Zibšņiem''vēlēja trīskāršu veselību un dāvināja gan apgleznotu draudzības kausu, gan konfektes ar nosaukumu ''Tonuss''. Atraktīvā vakara vadītāja Eva Leone aptiekas plauktos bija atradusi arī tēju ar šādu nosaukumu.Vēl viņa veica kurjera pienākumu un pasniedza Lazdukalna pagasta pārvaldes darbinieku dāvanu..Ar jautrām dejām priecēja ''Junoras'' dejotājas, kā arī Balvu ''Atvasara'' un Kubulu ''Rūtas''. ''Sonātes'' sveicienu nesa Olita Loseva, kura ar aizkustinājumu atcerējās savu sadarbību ar ''Tonusu''.Eglaines pamatskolas direktora apsveikums atgādināja, ka deju kopas darbība sākās skolas telpās.

Svinīgākais apsveikums nāca no Rugāju domes un Kultūras nodaļas, kad Gunta Grigāne pasniedza Pateicības rakstus un teica cildinošus vārdus gan dejotājām, gan vadītājai Lūcijai, kura novadā kļuvusi par savējo. Deju kopa kopš pašas dibināšanas ir jutusi pašvaldības lielo atbalstu, sākumā Ēvalda Stērnieka personā, vēlāk arī no Rugāju domes gan Ritas Krēmeres, gan šobrīd Sandras Kapteines vadībā. Vienmēr par dejotājām rūpējušies vietējie kultūras darbinieki-vispirms Olita Loseva, tagad Jānis Rakstiņš. Ļoti lielu pateicību dejotājas ir parādā savām ģimenēm, bez kuru atbalsta nevarētu atrast laiku un iespējas piedalīties pasākumos un braucienos. Kā tuvo cilvēku sveiciens izskanēja dziesma Danas Svilānes izpildījumā.

Jubilāres bija ļoti aizkustinātas par visām saņemtajām dāvanām, kurās varēja sajust dāvinātāju sirsnību, tāpat arī veiksmes vēlējumiem turpmākajās deju kopas gaitās.Dejotājas neslēpa, ka darbošanās deju kopā ir devusi daudz garīgā spēka arī grūtos brīžos, bagātinājusi savstarpējā saskarsmē un sniegusi milzum daudz iespaidu .Un kā nu ne-dejotāju vidū ir lieliskas saimnieces, rokdarbnieces, dzejnieces un vienkārši labi cilvēki.Arī lietišķā vadītāja Lūcija veltīja savām dāmām sirsnīgus vārdus. Pasākumā vairākkārt izskanēja vārdi ''elegantās, skaistās, staltās'', ko bija patīkami dzirdēt, saprotot gan , ka svētku brīdī visi nedaudz pārspīlē.

Saviesīgajā daļā valdīja patiesa jautrība, ko nodrošināja Jāņa Ločmeļa mūzika, un dejoja visi. Ar patīkamām emocijām ''Tonuss''var uzsākt jauno darbības desmitgadi. Sakot milzīgu paldies visiem , kuri ar savu dalību, palīdzību, mīļām dāvanām un vēlējumiem bagātināja mūsu svētkus, paturēsim prātā ''Rūtu '' sveiciena rindas:
''Mākoņi dejo debesīs-es un mans liktenis- lejā.
Dzīvesprieks –auša!- bez norimas sauc un aicina dejā!''


Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.

Teksts: Rasma Zuša

Foto: Jānis Rakstiņš

Ar dejām aizvadīta Eiropas senioru deju kopas "Tonuss" 10 gadu jubileja 0