Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Rugāju novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu pieteikumu 2018./2019. mācību gadam konkursu

Interešu izglītības programmu autori līdz 1.jūlijam iesniedz programmas pieteikumu izglītības iestādes, uz kuras bāzes pulciņa programmu plānots īstenot, vadītājam.

Katra izglītības iestāde divu darba dienu laikā izvērtē saņemtās interešu izglītības programmas un, ņemot vērā izglītības iestādē izvirzītās prioritātes un apstiprinātos kritērijus, interešu izglītības pulciņu programmas izvirza izskatīšanai komisijai.

Programmām pievienojamas pedagogu izglītības dokumentu kopijas.

Ar programmu paraugiem un metodiskajiem ieteikumiem var iepazīties mājas lapā www.visc.gov.lv

Iesniegtās programmas izskatīs un izvērtēs Rugāju novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisija saskaņā ar pašvaldības noteiktajiem programmu izvērtēšanas kritērijiem un apstiprinātajām prioritātēm interešu izglītībā.

Piešķirto finansējumu un stundu skaitu Izglītības pārvalde publicēs pašvaldības mājas lapā, rakstiski vai elektroniski informēs Rugāju novada izglītības iestādes, juridiskās un fiziskās personas par valsts piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī komisijas lēmumu par interešu izglītības programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.

Informācija: Biruta Berkolde, tālr. 64507246, 27869387, izglitiba@rugaji.lvun/vai skolu vadītāji, www.rugaji.lv


Interešu izglītības programmas pieteikuma veidlapa

Minimālais audzēkņu skaits interešu izglītības pulciņos Rugāju novadā

Prioritātes interešu izglītībā 2018./2019. mācību gadā