Iespēja Rugāju novada skolu jauniešiem strādāt vasaras brīvlaikā

Iespēja Rugāju novada skolu jauniešiem strādāt vasaras brīvlaikā

Lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī, lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novada pašvaldība piedāvā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem iesaistīties pašvaldības finansētās darba vietās.

Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 23 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā: Rugāju pagastā nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 14 skolēniem un Lazdukalna pagastā – 9 skolēniem. Skolēnu nodarbinātības pasākumi notiks vasaras brīvlaikā Rugāju novadā laika posmā no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 24. augustam.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 10 darba dienas, četras stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Iesniedzamie dokumenti - vecāku vai aizbildņu aizpildīts iesniegums un ārsta izziņa (forma 027) par veselības stāvokli. Dokumentus varēs iesniegt Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads)pie sekretāres no 27. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam.

Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informēs skolēnus līdz 2018. gada 25. maijam, izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu.

Ar Rugāju novada domes 15.03.2018. noteikumiem Nr. 2/2018. “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un Rugāju novada domē pie sekretāres Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju nov., Rugāju pag..

Kontaktinformācija: Rugāju novada pašvaldības sociālā pedagoģe Rūta Sproģe 25623818, 27888986; Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja Līga Kravale, tālrunis 27818471.


Pieteikuma veidlapa