Iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos par dažādiem interesējošiem jautājumiem

Iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos par dažādiem interesējošiem jautājumiem

2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” Nr. 143. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.


11.12.2018. Rugāju novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos par dažādiem iedzīvotājiem interesējošiem jautājumiem

plkst. 10.00 Tikaiņu bibliotēkā

plkst.12.00. Skujetnieku bibliotēkā

plkst.14.00 Lazdukalna saieta namā

plkst.16.00 Rugāju novada domē


12.12.2018. plkst. 9.00 Rugāju tautas namā

Rugāju novada attīstības programmas domnīca (aicināti uzņēmēji, lauksaimnieki, biedrības, jaunieši, vidējā paaudze, pensionāri, visi novada iedzīvotāji, kam rūp novada attīstība turpmākos 7 gadus).