Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31.martā plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.
3. Par pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs.