Darba kārtība:


1. Par nekustamā īpašuma “Daugasne Nr.15” sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma “Ilzītes” sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma “Spalviņi” sadalīšanu
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0087.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vecsētas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0017.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Žubītes” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0001 un 3864 009 0013.
7. Par nekustamā īpašuma “Zvaigznītes-1” nosaukuma maiņu.
8. Par dzīvojamās telpas īri A. P.
9. Par nekustamā īpašuma “Asarīši” atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Jomas” atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Kalnapļava” atsavināšanu.
12. Par G. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.
13. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.
14. Par ēdināšanas izmaksu segšanu.