Darba kārtība:

1. Par nomas līguma izbeigšanu.
2. Par G. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.
3. Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0294 atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada pašvaldībai.
4. Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu.