Darba kārtība:

1.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. B.

2.Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120659 nomu V. M.

3.Par nekustamā īpašuma “Rubani” sadalīšanu.

4.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740040185 atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada pašvaldībai un starpgabala statusa noteikšanu.

6.Par nekustamā īpašuma “Plākši” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.

7.Par nekustamā īpašuma “Skadiņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

8.Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

9.Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

10.Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

11.Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

12.Par “Nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033, atkārtotas izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

13.Par dzīvojamās telpas īri V. V.

14.Par dzīvojamās telpas īri V. K.

15.Par saistošo noteikumu Nr. 5/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu.

16.Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā.