Darba kārtība:

1. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120701 nomu A.M.
2. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040502 nomu P.S.
3. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120471 nomu V.Z.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. C.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. L.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. C.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.
11. Par zemes nomas līguma platības un nomas maksas precizēšanu.
12. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” sadalīšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Karaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640040254.
15. Par nekustamā īpašuma “Skadiņi” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
16. Par nekustamā īpašuma “Puzuri” atsavināšanas ierosināšanu.
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amata vienību un amatalgu sarakstā.
20. Par noteikumu Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 21.maija noteikumos Nr.2/2020 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”” apstiprināšanu.
21. Par 2019. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu.
22. Par Rugāju novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
23. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos”.
24. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ERAF projektam „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”.

25. Par nekustamā īpašuma “Ievas” atsavināšanu.