2020. gada 19. martā plkst. 14.00


Darba kārtība:

1. Par noteikumu “Eksāmena programmas apstiprināšanas un eksāmena materiālu piegādes kārtība” apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar B. B.
3. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0173 nomu V. B.
4. Par nosaukuma “Zemnieki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par nekustamā īpašuma “Ceļš uz Boževas ezeru” ar kadastra numuru 3874 016 0077 sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Asarīši” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Jomas” atsavināšanas ierosināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Kalnapļava” atsavināšanas ierosināšanu.
9. Par dalības maksas apstiprināšanu Latgales novada XVIII senioru dziesmu un deju svētku festivālā „Rūtoj saule, rūtoj bite”.
10. Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Dīķmala” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Klajumi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par piekrišanu Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā internātskola” atsavināšanai.
15. Par piekrišanu Balvu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai.