Rugāju novada domes sēde 2020. gada 20.februārī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. O.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. A.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. A.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. M. S.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. J.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. V.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. L.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. Z.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. M.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. P.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. L.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. A.
13. Par nekustamā īpašuma “Mežābeles” sadalīšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 011 0017.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 011 0087.
16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0109 sadalīšanu un starpgabala statusa noteikšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Klajumi” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
18. Par nekustamā īpašuma “Upesmaliņas 2” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
19. Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
20. Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020. - 2022. gadā.
21. Par nekustamā īpašuma ,,Podiņi” atsavināšanu.
22. Par zemesgabalu maiņu.
23. Par izmaiņām Izglītības pārvaldes amata vienību un amatalgu sarakstā.
24. Par izmaksām 2020. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
25. Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu.

Papildjautājums

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020” apstiprināšanu.