Darba kārtība

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.P.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640090126 un 38640100165.
3. Par nekustamā īpašuma “Ievas” atsavināšanas ierosināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma “Lapmeži 2” atsavināšanas ierosināšanu.
5. Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē.
6. Par nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Dīķmala” ar kadastra numuru 3864 004 0256 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Klajumi” ar kadastra numuru 3864 008 0246 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
10. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0080 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
11. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
12. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
13. Par “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
14. Par piekļuves kartiņas maksu.
15. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
16. Par noteikumu Nr. 2/2020 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.
17. Par dzīvojamās telpas īri V.Š.
18. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs”.
19. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē”.
20. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā”.Papildjautājums


1. Par nekustamā īpašuma “Siliņi” sadalīšanu.