Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

114

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120701 nomu A. M.

2.

115

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040502 nomu P. S.

3.

116

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120471 nomu V. Z.

4.

117

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

5.

118

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

6.

119

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

7.

120

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. C.

8.

121

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. L.

9.

122

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. C.

10.

123

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

11.

124

Par zemes nomas līguma platības un nomas maksas precizēšanu

12.

125

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu

13.

126

Par nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” sadalīšanu

14.

127

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Karaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640040254

Pielikums

15.

128

Par nekustamā īpašuma “Skadiņi” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

16.

129

Par nekustamā īpašuma “Puzuri” atsavināšanas ierosināšanu

17.

130

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Gunas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740040087

Pielikums

18.

131

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

19.

132

Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

20.

133

Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amata vienību un amatalgu sarakstā

21.

134

Par noteikumu Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 21.maija noteikumos Nr.2/2020 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”” apstiprināšanu

Pielikums

22.

135

Par 2019. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums

23.

136

Par Rugāju novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24.

137

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos”

25.

138

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ERAF projektam „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

26.

139

Par nekustamā īpašuma “Ievas” atsavināšanu

27.

140

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu

1. pielikums

2. pielikums

28.

141

Par kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294, izsoles rezultātu apstiprināšanu