Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

142

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. B.

2.

143

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120659 nomu V. M.

3.

144

Par nekustamā īpašuma “Rubani” sadalīšanu

4.

145

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

5.

146

Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740040185 atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada pašvaldībai un starpgabala statusa noteikšanu

6.

147

Par nekustamā īpašuma “Plākši” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

7.

148

Par nekustamā īpašuma “Rūtas” sadalīšanu

8.

149

Par nekustamā īpašuma “Upesmalā” sadalīšanu

9.

150

Par nekustamā īpašuma “Skadiņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

10.

151

Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

11.

152

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

12.

153

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

13.

154

Par noteikumu Nr.4/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

Pielikums

14.

155

Par “Nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033, atkārtotas izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

15.

156

Par dzīvojamās telpas īri V. V.

16.

157

Par dzīvojamās telpas īri V. K.

17.

158

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2020.gada 28.janvārasaistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Pielikums

18.

159

Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā