Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

24

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. O.

2.

25

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. A.

3.

26

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. A.

4.

27

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. M. S.

5.

28

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. J.

6.

29

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. V.

7.

30

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. L.

8.

31

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. Z.

9.

32

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. M.

10.

33

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. P.

11.

34

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. L.

12.

35

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. A.

13.

36

Par nekustamā īpašuma “Mežābeles” sadalīšanu

14.

37

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0017

1. pielikums

2. pielikums

15.

38

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0087

1. pielikums

2. pielikums

16.

39

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0109 sadalīšanu un starpgabala statusa noteikšanu

Pielikums

17.

40

Par nekustamā īpašuma “Klajumi” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

18.

41

Par nekustamā īpašuma “Upesmaliņas 2” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

19.

42

Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

20.

43

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mežmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0031

Pielikums

21.

44

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejasdīķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113

Pielikums

22.

45

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ozolkalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005

Pielikums

23.

46

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Priežuleja” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054

Pielikums

24.

47

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vientuļnieki - 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0433

Pielikums

25.

48

Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020. - 2022. gadā

Pielikums

26.

49

Par nekustamā īpašuma ,,Podiņi” atsavināšanu

27.

50

Par zemesgabalu maiņu

28.

51

Par izmaiņām Izglītības pārvaldes amata vienību un amatalgu sarakstā

29.

52

Par izmaksām 2020. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

Pielikums

30.

53

Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

31.

54

Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

32.

55

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020” apstiprināšanu

Pielikums

33.

56

Par grozījuma Rugāju novada vidusskolas nolikumā apstiprināšanu

Pielikums