Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

88

Par nomas līguma izbeigšanu

2.

89

Par G. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3.

90

Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0294 atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada pašvaldībai

4.

91

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu

Pielikums