Darbinieki

Skolotāji

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

1.

Eduards Stalidzāns

Direktors

Fizikas un matemātikas skolotājs

2.

Ilze Burka

Direktora vietniece izglītības jomā

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

3.

Iveta Birkova

Sākumskolas skolotāja

Lietvede

4.

Violeta Dokāne

Sporta skolotāja

5.

Aija Ikstena

Mūzikas skolotāja

6.

Līga Ikstena

Pirmsskolas izglītības skolotāja un krievu valodas skolotāja

7.

Lolita Kudure

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

8.

Anita Leone

Bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, vēstures, dabaszinību, sociālo zinību skolotāja

9.

Irīna Krivošejeva

Angļu valodas un krievu valodas skolotāja

10.

Vija Ločmele

Sākumskolas skolotāja

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

11.

Guna Dreimane

Pirmsskolas izglītības skolotāja

12.

Aivis Rakstiņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

13.

Antra Kikuste

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

14.

Anna Stērniniece

Sākumskolas skolotāja
Pagarinātās dienas grupas skolotāja

15.

Iveta Useniece

Sākumskolas skolotāja
Vizuālās mākslas skolotāja

16.

Rasma Zuša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

17.

Anita Kokina

Informātikas skolotāja

18.

Evija Kindzule

Matemātikas skolotāja

19.

Anita Stalidzāne

Bibliotekāre

20.

Zanda Tūmiņa

Lietvede, pedagoga palīgs