Komitejas un komisijas

Saimniecisko jautājumu pastāvīgā komiteja

Andris Leons - komitejas priekšsēdētājs

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Sarmīte Pērkone - komitejas priekšsēdētāja

Maruta Paidere

Eduards Stalidzāns

Iveta Arelkeviča


Finanšu pastāvīgā komiteja

Sandra Kapteine - komitejas priekšsēdētāja

Kārlis Brūvers
Agris Kalnējs
Lauris Krēmers
Andris Leons
Maruta Paidere
Sarmīte Pērkone
Eduards Stalidzāns
Iveta Arelkeviča

Vēlēšanu komisija

Līga Kravale - komisijas priekšsēdētāja

Evita Sproģe

Ieva Sīle
Sarmīte Tuča
Zane Puļča
Elita Šubeniece

Izsoļu komisija

Juris Bleiders - komisijas priekšsēdētājs

Andris Leons
Lonija Melnace
Laura Konivale - komisijas sekretāre

Iepirkumu komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs

Daina Tutiņa
Eduards Stalidzāns
Andrejs Stepāns
Laura Konivale
Arnita Pugača - komisijas sekretāre

Privatizācijas komisija

Lonija Melnace - komisijas priekšsēdētāja

Sandra Kapteine
Andrejs Stepāns
Jana Krilova
Andris Leons

Administratīvā komisija

Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājs


Uldis Melnacis
Maruta Paidere
Anita Everte

Oļegs Aleksandrovs

Sadarbības Civilās aizsardzības komisijaAigars Pušpurs - komisijas priekšsēdētājs

Aleksejs Kovšovs
Sandra Kapteine
Sergejs Maksimovs
Sarmīte Tabore
Uldis Keišs
Imanta Serdāne
Gunta Raibekaze
Sarmīte Andrukele
Evita Kupča
Mārīte Ņukša
Modris Zaķis
Rita Kravale
Uldis Melnacis
Varis Pētersons
Jānis Ritenis
Guna Začeste
Andis Ločmelis
Rudīte Krūmiņa
Aivars Pugejs
Uldis Matisāns
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijaDaina Tutiņa - komisijas priekšsēdētāja

Ilze Dobrovoļska
Biruta Berkolde
Ilze Burka
Olita Loseva


Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Ilze Andža - komisijas priekšsēdētāja

Aija Pluša
Astrīda Circene
Gunta Škapare
Andris Arājs
Rūta Sproģe - komisijas sekretāre

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijaSanta Everte - komisijas priekšsēdētāja

Olita Loseva
Velga Jeromenoka
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijaAndris Leons - komisijas priekšsēdētājs

Lonija Melnace
Laura Konivale

Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisijaLīga Kravale - komisijas priekšsēdētāja

Biruta Berkolde
Maruta Paidere
Liene Pipure
Margita Štāle - Krēmere

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijaSandra Kapteine - komisijas priekšsēdētāja
Guntars Pipurs - komisijas priekšsēdētājas vietnieks


Uldis Melnacis
Jana Krilova
Laura Konivale