Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

92

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. P.

2.

93

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640090126 un 38640100165

3.

94

Par nekustamā īpašuma “Ievas” atsavināšanas ierosināšanu

4.

95

Par nekustamā īpašuma “Lapmeži 2” atsavināšanas ierosināšanu

5.

96

Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē

Pielikums

6.

97

Par nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

7.

98

Par nekustamā īpašuma “Dīķmala” ar kadastra numuru 3864 004 0256 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

8.

99

Par nekustamā īpašuma “Klajumi” ar kadastra numuru 3864 008 0246 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

9.

100

Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

10.

101

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0080 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

11.

102

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

12.

103

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

13.

104

Par piekļuves kartiņas maksu

14.

105

Par “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

15.

106

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu

16.

107

Par noteikumu Nr. 2/2020 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu

Pielikums

17.

108

Par dzīvojamās telpas īri V. Š.

18.

109

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs”

19.

110

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē”

20.

111

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā”

21.

112

Par nekustamā īpašuma “Siliņi” sadalīšanu

22.

113

Par P.G. uzturēšanās izmaksu Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.