Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

7

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. V.

2.

8

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar T. G.

3.

9

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar U. K.

4.

10

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Ķ.

5.

11

Par transporta izdevumu segšanu I. M.

6.

12

Par G. K. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7.

13

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

8.

14

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

9.

15

Par papildu finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram

10.

16

Par papildus finansējumu Rugāju novada Eglaines pamatskolai

11.

17

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē. S.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

18

Par izmaiņām Kultūras nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā

13.

19

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai