Pabalsts

Kam pienākas

Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR vienam skolēnam)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā sākot ar piecgadīgo bērnu grupu

Iesniegums, čeks par mācību piederumu iegādi, kurā ir skolēna vārds, uzvārds un personas kods.

Pabalsts Ziemassvētkos (4,00 EUR-Ziemassvētku paciņa)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā, Rugāju SAC iemītniekiem

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (145,00 EUR)

Vienam no vecākiem, kas savu pamata dzīvesvietu deklarējis Rugāju novada administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija

Pabalsts dzīves jubilejās (30,00 EUR)

Personām 80, 85, 90, 95 un 100 gadu jubilejās

Pabalsts politiski represētām personām (30,00 EUR)

Politiski represētām personām

Iesniegums,

politiski represētas personas apliecības kopija

Pabalsts donoriem

(3,00 EUR)

Personām, kas deklarētas Rugāju novada administratīvajā teritorijā un asinis ziedo Valsts asinsdonoru centra organizētajā pasākumā Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

(30,00 EUR)

Personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes

Iesniegums, Izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes

Apbedīšanas pabalsts

(75,00 EUR)

Personai, kas uzņēmusies personas, kura pēdējā dzīvesvieta bija deklarētaRugāju novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu

Iesniegums, miršanas apliecības kopija

Pabalsts briļļu iegādei bērniem (25,00 EUR gadā)

Bērniem, kas deklarēti Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, briļļu recepte, čeks par briļļu iegādi, kurā ir bērna vārds, uzvārds un personas kods.