Pabalsts

Kam pienākas

Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ( 53,00 EUR )

Trūcīgām personām, kam ieņēmumi mazāki par 53,00 EUR

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts, citi SD pieprasītie dokumenti

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei vai maksai par īri un komunālajiem pakalpojumiem (līdz 70,00 EUR gadā trūcīgām personām, līdz 40,00 EUR maznodrošinātām personām)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (50,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam stihiskas nelaimes gadījumā (līdz 200,00 EUR)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts, invalīda apliecības kopija, čeks vai kvīts par kurināmā iegādi vai kvīts par komunālajiem maksājumiem

Iesniegums, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes izziņa, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (līdz 150,00 EUR)

Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, vētras postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

Iesniegums

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (līdz 70,00 EUR gadā)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta izraksts,

čeki, kvītis, medikamentu recepšu kopijas u.c.

Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski derīgo darbu konkrētas situācijas risināšanai (5,00 EUR dienā)

Trūcīgām personām

Iesniegums, ienākumu deklarācija, izdevumus apliecinoši dokumenti

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig­šanās

Bāreņiem

Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī)

Audžuģimenēm

Līgums ar pašvaldību

Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādēs (1,50 EUR dienā)

Trūcīgiem izglītojamiem, kas mācās klātienē un ir deklarēti Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, izziņa no skolas


Par trūcīgu atzīstama persona (ģimene), (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.299)

 • ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro ;
 • tai nepieder:
  • naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri,
  • nekustamais īpašums ar kadastrālo vērtību virs 5000 eiro, (par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju)
  • vairāk par divām automašīnām,
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene)

 • ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 285,00 eiro
 • u.c. kā trūcīgai ģimenei