Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. V.

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar T. G.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar U. K.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Ķ.

5. Par transporta izdevumu segšanu I. M.

6. Par G. K. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.

7. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

8. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

9. Par papildu finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram.

10. Par papildus finansējumu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

11. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē. S.

12. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

13. Par izmaiņām Kultūras nodaļas un Rugāju tautas nama amata vienību un amatalgu sarakstā.