Atbalsts Jauniešu iniciatīvu- interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā

Projektu atbalsta IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadam, 1.4. apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību".

Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrā (turpmāk tekstā Centrs), laika posmā no 2011.gada 5.aprīļa līdz 2011.gada 5.septembrim tika realizēts projekts „Atbalsts Jauniešu iniciatīvu – interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā", līguma Nr. 07.4-14/5/05.04.2011.
Vispārējais mērķis: nodrošināt Centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai Centrā un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
Tiešais mērķis ir Centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana, ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot daudzveidīgākas iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgāk. Nepieciešamā inventāra iegāde un uzstādīšana, saturīgu pasākumu kopums pilnvērtīgai jauniešu izaugsmei.
Mērķauditorija: jaunieši 13-25 gadiem, īpaši jaunieši ar mazākām iespējām, atbalstāmām jaunatnes grupām, kas noteiktas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009-2018.g. kā sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Mērķu īstenošana sekmēs jauniešu aktīvāku iesaisti Centra darbībā, līdzdalību, līdzatbildību pasākumu organizēšanā.


Galvenās aktivitātes:
1. Papildināt materiāli tehnisko bāzi - inventāra iegāde un uzstādīšana. Inventāra iegāde un uzstādīšana:

  • konferenču galds, krēsli, drēbju statīvs, magnētiskā tāfele, biljarda galds, portatīvais dators. Varam droši apgalvot, ka iegādājoties jaunu inventāru, piesaistām jauniešu uzmanību, jo brīvā laika nodarbes tiek daudzveidotas.

2. Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām. Veicināts atbalsts jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot daudzveidīgākas iespējas, tiek lietderīgāk izmantots brīvā laiks, veikts saturīgu pasākumu kopums pilnvērtīgai jauniešu izaugsmei:

  • pasākumi, saskaņā ar darba plānu 2011.gadam,
  • aktivitātes saskaņā ar projekta plānojumu.

Sarunas pie apaļā galda, spēļu turnīri, filmu demonstrēšana, tie ir pasākumi, kuros jaunieši labprāt piedalās, izvirzot turpmākos mērķus Centra pilnveidei. Piedalījās vismaz 15 sociālā atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Šeit viņi iejūtas piederīgi, vēlas darboties vai tikai vienkārši skatīties no malas.
Projekta realizācijas rezultātā iegādātais inventārs ir ļoti nozīmīgs Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra darbības daudzveidošanai. Tā ir iespēja pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas, saturīgāku pasākumu kopuma organizēšanu.

Projekta īstenošana labvēlīgi un tieši ietekmēs mērķauditoriju - Centra jauniešus, īpaši jauniešus ar mazākām iespējām, sociālās atstumtības riskam pakļautie jauniešus, tostarp īpaši atbalstāmo grupu jauniešus, kuru kopējie ieguvumi ir: lietderīgi izmantots brīvais laiks, vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas guvums, jaunas prasmes un iemaņas – praktiskās nodarbēs, radoša un intelektuāla darba iemaņas, gandarījuma sajūta par personīgiem sasniegumiem, veiktā darba pozitīviem rezultātiem un līdzatbildību, augstāka pašapziņa.

Pēc projekta izstrādes, mazinās nekārtību cēlāju skaits novadā, jo Centrā arvien vairāk piedalās arī atstumtie jaunieši, sociālā riska grupas jaunieši, policijas redzeslokā nonākušie jaunieši., turklāt viņiem jāievēro arī Centra kārtības noteikumi, kurus viņi respektē.

Centra darbībā iesaistās ne tikai Rugāju novada, bet arī blakus esošo novadu bērni un jaunieši, kuri ir garāmbraucēji – gaidot autobusus, vai vienkārši atbraukuši ciemos.

Tiešā projekta mērķauditorija: Centra regulārie apmeklētāji - bērni un jaunieši dzīvojošie Rugāju novada Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā.

Projekts ir ilgtspējīgs, jo pilnveidojot Centra inventāru, tiek radītas jaunas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādejādi ieinteresējot bērnus un jauniešus nākt un piedalīties.
Centra uzturēšanai (komunālie maksājumi, t.sk. par ūdeni, elektrību, kā arī izdevumi par telefonu, internetu u.c.) nepieciešamie finanšu līdzekļi tiek piešķirti no Rugāju novada pašvaldības budžeta, jo bērni un jaunieši Centrā var uzturēties bez maksas.

Tiek uzsākta Rugāju novada attīstības programmas 2013.‐2019.gadiem
izstrāde, kur, balstoties uz Jaunatnes politikas valsts programmu, savus ieteikumus iesniegsim arī mēs – jaunieši.

Centra uzturēšanai (komunālie maksājumi, t.sk. par ūdeni, elektrību, kā arī izdevumi par telefonu, internetu u.c.) nepieciešamie finanšu līdzekļi tiek piešķirti no Rugāju novada pašvaldības budžeta, jo bērni un jaunieši – Centrā var uzturēties bez maksas.

Pieaugot klientu un kvalitatīvu pasākumu skaitam, kā arī balstoties uz Centra apmeklētāju vajadzību analīzi, lai pilnveidotos nepieciešamības gadījumā tiks meklēta speciālistu (pedagoga, datorspeciālista...) palīdzība.


Līga Kravale
Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra vadītāja