Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām”

L.Kravale

Rugāju Jauniešu

iniciatīvu-interešu centra vadītāja

Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” tika īstenots laika posmā 18.04. - 30.09.2016.

Īstenojot projektu, tika uzlabota jauniešu centra darbība, radīti labvēlīgi apstākļi radošai attīstībai, veicinātas jauniešu inciatīvas, uzklausītas jaunas idejas, sekmēta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā kultūras un sporta pasākumu organizācijā un dalībā. Norisinājās darba grupas sanāksmes, veikti organizatoriskie pasākumi, izvēlēts un iegādāts inventārs (āra nojumes, saliekami galdi un soli, spēles - florbols, šautriņi, jogas paklāji, kancelejas preces darbnīcām), organizētas radošās nodarbes un pasākumi, atbilstoši darba plānojumam. Iegādātais inventārs tiks izmantots arī turpmāk organizētajos jauniešu centra un novada pasākumos.

Nodarbju mērķis: veidot un stiprināt jauniešu valsts gribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu uzņēmību;iniciatīvas, ideju realizāciju, kā arī komandas darbu un saliedētību. Daudz veidojot aktivitātes, jauniešiem radās lielāka iespēja piedalīties pašiem un iesaistīt īpaši atbalstāmās jaunatnes grupas - sociālā riska grupas jauniešus.

Projekta īstenošanas kvalitāte un mērķauditorijas apmierinātība tika novērtēta ar ideju uzklausīšanu mutiski, rakstiski, elektroniski. Apkopojums tiks izvietots ideju stendā.

Kvalitātes rādītājs – aktivitāšu apmeklētība, jauniešu centra apmeklētāju skaits audzis par 25-30%. Tiešie ieguvēji: jaunieši un vecāki - patriotisma jūtu labvēlīga audzināšana neformālā gaisotnē; vasaras brīvais laiks tiks izmantots lietderīgi; pašvaldība – attiecīgi samazināsies pašvaldības budžeta līdzekļu apmērs, novada sabiedrība - uzlabojoties jauniešu dzīves uzskatiem, augs viņu dzīves kvalitāte, notiks arī viņu sociāli ekonomiskā izaugsme; valsts – Latvijas jauniešu valsts gribas un piederības sajūtas veicināšana savai valsti caur neformālās izglītības aktivitātēm; jauniešiem attīstās pilsonisks dzīvesveids, jo tiek veicinātas viņu iniciatīvas un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” 0Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” 1Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” 2Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” 3Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” 4