Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Rugāju novada dome 2019. gada 8. februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. P6-13/08-2019 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Rugāju novada dome

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 8. februāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Rugāju novada vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;

Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītojamie no 5. līdz 9. klasei.

Sadarbības līguma

ietvaros

īstenojamās

projekta darbības

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

1. Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs);

2. Kompensācija par ēdināšanu.

Pedagogi iegūst:

- iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;

- profesionālās kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences);

- metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Finansējums

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gada semestri projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu atbilstoši izglītojamo skaitam, kuriem ir identificēts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks.

Plašāka informācija par projektu

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Kontaktinformācija novadā

Ieva Sīle

Tālrunis 28765138

E-pasts ieva.sile@rugaji.lv


Rugāju novada dome aicina iesniegt projektus Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti