Paziņojums par ietves un apgaismojuma izbūvi Rugāju ciemā

Paziņojums par ietves un apgaismojuma izbūvi Rugāju ciemā

Rugāju novada dome paziņo, ka ir uzsākta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā, Rugāju ciemā.

Ietves izbūves un apgaismojuma darbi ir bijuši aktuāli vairāku gadu garumā, taču, nesaņemot Satiksmes ministrijas finansiālu atbalstu, kā vienīgais risinājums bija noslēgt sadarbības līgumu ar AS „Latvijas Valsts ceļi”. Pamatojoties uz līgumu, pašvaldība var izbūvēt gājēju celiņu un ielas apgaismojumu valsts autoceļa P47 Balvi-Kapūne posmā no km 16,665 līdz km 19,755 valsts ceļa nodalījuma joslā (kadastra apzīmējums 3874 012 0529, 3974 012 0530, 3874 012 0393).

Izbūves darbi notiek saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, ko ir saskaņojušas atbildīgās institūcijas – AS „Latvijas Valsts ceļi”, SIA „Lattelecom”, AS „Sadales tīkli”. Vēl saskaņojumi nepieciešams no VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, bet tas šobrīd uzsāktos darbus neietekmē.

Projekts paredz ceļa posmā no centra „Rasas pērles” līdz pagriezienam uz Rangučiem caur Rugāju ciemu, izbūvēt apgaismojumu. Savukārt ceļa posmā no viena Vārnienes upes tilta pie Rugāju novada vidusskolas līdz otram tiltam izbūvēt gājēju ietvi. Pašvaldība būvdarbus veic tikai valsts ceļa nodalījuma joslā, tāpēc arī saskaņojumi ar privātpersonām nav vajadzīgi. Lai varētu izbūvēt ietvi, apgaismojumu, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, diemžēl paredzēta arī vairāku koku un apstādījumu izciršana ceļa nodalījuma joslā, pretējā gadījumā darbus nav iespējams realizēt.

Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, darbu vadītājs Jānis Šnikers, tālrunis 25585743.

Būvuzraudzību veic SIA „R4F”, atbildīgais būvuzraugs Pēteris Čakāns, tālrunis 29427292, ceļu būvinženieris Armīns Saidāns, tālrunis 26629799.