Pasniegti Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti

Pasniegti Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti

Šī gada 16. novembrī uz svētku sarīkojumu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai, Rugāju tautas namā, pulcējas tuvāki un tālāki ciemiņi, lai kopā ieskandinātu skaisto dzimšanas dienu mūsu Latvijai.

Pasākuma apmeklētājus priecēja ne tikai Rugāju novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, solisti un mūzikas instrumentu spēlētāji, bet arī Latgales patriota un mūziķa Ginta Ločmeļa izpildītās dziesmas.

“Šķiet, ka vēl pavisam nesen svinējām mūsu valsts simtgadi, taču šodien jau esam mūsu valsts 101. Dzimšanas dienas priekšvakarā. Saku ikvienam novada iedzīvotājam paldies par darbiem, ko visi kopā esam sasnieguši. Lai katra jauna diena nāk ar jauniem izaicinājumiem un mērķiem, lai turpinās ceļš uz priekšu, uz panākumiem. Kopība un pleca sajūta ir vērtība, kas mūsu valsti dara ražīgu un stipru. Lai mūsu valsts dzimšanas diena ir brīvības svētki un to tradīcija katrā mājā, katrā ģimenē, kas izvēršas par īpašu un emocionālu notikumu ik katra sirdī. Lai mūžam dzīvo Latvija!” vēlēja Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine.

Pasākuma laikā tika pasniegti arī Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti Rugāju novada cilvēkiem.Ar Atzinības rakstu par ilgstošu un panākumiem bagātu darbību sporta jomā tika apbalvots Ainārs Dokāns.

Ainārs Dokāns Rugāju sporta centrā strādā vairāk kā 7 gadus. Savu profesionālo darbību šeit uzsācis kā interešu izglītības skolotājs. Šobrīd strādā par profesionālās ievirzes izglītības vieglatlētikas programmas treneri un interešu izglītības programmas svarbumbu celšanā pedagogu, kā arī veic sporta skolotāja pienākumus Rugāju novada vidusskolā. Aināra interese par svarbumbu celšanas sportu aizsākās studiju laikā 2002. gadā. Ainārs daudzu gadu garumā ir veicinājis Rugāju novada un Rugāju sporta centra tēla un vārda atpazīstamību valsts, Eiropas un pasaules mērogā, sagatavojot audzēkņus augstiem sasniegumiem svarbumbu celšanas sportā, kā arī pats, piedaloties un izcīnot godalgotas vietas. Viņš ir vairākkārtējs Latvijas izlašu dalībnieks, godalgotu vietu ieguvējs un laureāts Baltijas, Eiropas un Pasaules čempionātos svarbumbu celšanā. 2019. gadā Ainārs ir kļuvis par Latvijas Jauniešu izlases svarbumbu celšanā treneri, kā arī pirms tam sagatavojis audzēkņus, kas ir vairākkārtēji Latvijas un starptautiska mēroga čempioni. Izpildot sporta nosaukuma normatīvus, sportists ir ieguvis sportista kvalifikāciju – sporta meistars. Ainārs piedalās arī Latvijas kausa svarbumbu celšanā organizēšana, kā rezultātā, jau vairāk kā 8 gadus, kāds no posmiem, norisinās Rugāju sporta centrā.


Atzinības rakstu par godprātīgi un ilgstoši veiktu darbu veselības aprūpē saņēma Irēna Svilāne.

Irēna Svilāne 1965. gadā ieguvusi pamatizglītību Upetnieku pamatskolā, turpinājusi mācības Rugāju vidusskolā, tad Paula Dauges 1.medicīnas skolā. Pēc iegūtās feldšeres specialitātes, pirmās darba gaitas aizvadītas Vectilžas pusē, no 1974. gada Irēna darba gaitas vadījusi Lazdukalnā, kā vadītāja Lazdukalna feldšeru un vecmāšu punktam, no 2005.gada jau kā Lazdukalna feldšeru veselības punkta feldšerpunkta vadītāja. 45 darba gadi aizvadīti Lazdukalna pagasta Benislavā. Irēna darba gaitās sevi pierādījusi kā laipnu, atsaucīgu, profesionālu feldšerīti. Ilgus gadus bijusi laba sadarbība ar Eglaines pamatskolu un skolēniem.


Savukārt Lidijai Loginai tika pasniegts Atzinības raksts par godprātīgi un ilgstoši veiktu darbu veselības aprūpē.

Lidijas Loginas dzīves gaitas aizsākušās Omskas apgabalā. Lidijas ģimene, kura bija cietusi represiju rezultātā, atgriezās Latvijā 1959.gadā. Lidija pamatizglītību ieguvusi Eglaines pamatskolā, turpinājusi mācības Rugāju vidusskolā, kam sekoja mācības Rīgas 4.medicīnas skolā. Pēc iegūtās feldšeres specialitātes, pirmās darba gaitas aizvadītas Šķilbēnu pusē, no 1979. gada Lidija darba gaitas vadījusi Skujetniekos, kā vadītāja Silaines feldšeru un vecmāšu punktam, no Rugāju novada izveides jau kā Lazdukalna pagasta Skujetnieku feldšeru punkta vadītāja. 40 darba gadi aizvadīti Lazdukalna pagasta Skujetniekos. Lidiju raksturo laipnība, atsaucība, profesionalitāte, nesavtīgas rūpes un gādība pret ik katru pacientu. Rugāju novada dome ir pateicīga un lepna par to, ka tieši feldšerīte Lidija ir tā, kas vairākkārt ir glābusi iedzīvotāju dzīvības.


Atzinības rakstu par individuāliem sasniegumiem valsts, Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensībās svarbumbu celšanā saņēmu Dārta Stivriņa.


Jauniete ir Rugāju sporta centra interešu izglītības programmas audzēkne kopš 2016. gada. Trīs gadu laikā Dārtai ir izdevies uzrādīt augstus sasniegumus svarbumbu celšanas sportā, kā rezultātā, viņa ir popularizējusi Rugāju novada un Rugāju sporta centra vārdu dažāda mēroga un līmeņa sporta sacensībās. Dārta ir vairākkārtēja Latvijas un Baltijas čempione jauniešu un junioru grupā svarbumbu celšanā. Sporta centra audzēkne trīs reizes ir pārstāvējusi Latviju Eiropas atklātajā Jauniešu čempionātā, divas reizes Eiropas atklātajā Junioru čempionātā un vienu reizi Pasaules čempionātā, visos gūstot godalgotas vietas. Dārta ir Latvijas rekordiste U-16 jauniešu grupā, svara kategorijā +63 kg.


Ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību tika apbalvota Anna Stērniniece.


Pedagoģes kopējais darba stāžs ir 36 gadi, 30 no tiem nostrādāti Rugāju novada Eglaines pamatskolā. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē. A. Stērniniece ir sākumskolas klašu skolotāja. Pedagoģe vienmēr godprātīgi veic savus pienākumus. Pret skolēniem izturas iejūtīgi, izprotot katra skolēna vajadzības un spējas. Būdama klases audzinātāja, uztur ciešu saikni ar vecākiem. Skolotāja cenšas attīstīt audzēkņu talantus, gan iestudējot uzvedumus, gan mācot izteiksmīgu runu. Vairāku gadu garumā pedagoģe godprātīgi papildus veic arī pagarinātās dienas grupas skolotāja pienākumus. Skolotāja ir sirsnīga un atsaucīga kolēģe. Aktīvi iesaistījās novada kultūras dzīvē – no dibināšanas pirmsākumiem 10 gadus dejoja Eiropas deju senioru deju kopā “Tonuss”. A.Stērniniece sekmē pamatskolas sadarbību ar katoļu draudzes prāvestu, pasniedzot kristīgo mācību, cenšas ieaudzināt morālās vērtības un sagatavo skolēnus Pirmajai Svētajai komūnijai.


Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma Anita Leone.


Skolotāja 34 pedagoģiskā darba gadus nostrādājusi Rugāju novada Eglaines pamatskolā. Pedagoģe māca vairākus mācību priekšmetus: bioloģiju, dabaszinības, ģeogrāfiju, sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsturi. Skolotāja ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē. Skolotāja mācību procesā prot saistīt mācāmo vielu ar reālo dzīvi. Pedagoģei ir augstas darba spējas, prot ieinteresēt skolēnus. Veicinājusi audzēkņu sekmīgu iesaistīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī pētniecisko darbu izstrādē, nodrošinot augstus sasniegumus starpnovadu līmenī. Pamatskolā organizējusi skolēniem starpnovadu konkursu ģeogrāfijā 8. - 9. klasēm. Audzina skolēnos patriotismu gan mācību procesa laikā, gan arī izglītojošos konkursos – vairākus gadus organizē skolēniem konkursu Latvijas vēsturē. Skolā 2009. gadā tika noorganizējusi starpnovadu mazpulcēnu projektu konferenci, nepilnu 10 gadu laikā no 2002. gada vadīja pamatskolas mazpulcēnu darbību. Uzņemas atbildību, ar nelielu pārtraukumu vada pamatskolas pedagogu metodisko grupu darbu divās jomās – “Tehnoloģijas un zinātņu pamati” un “Cilvēks un sabiedrība”.


Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksts par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību tika pasniegts Ivetai Birkovai.


Ivetas Birkovas kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 36 gadi. No tiem pēdējie 15 gadi nostrādāti Rugāju novada Eglaines pamatskolā, līdz tam 11 gadi – Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādē – Upmalas sākumskolā, kuras direktore bija trīs pēdējos šīs skolas pastāvēšanas gadus. No 2009. gada septiņus gadus pedagoģes darbu sekmīgi apvienoja ar skolas lietvedes pienākumu veikšanu. I. Birkova ir sākumskolas klašu skolotāja, ar radošu pieeju darbam, prot aktivizēt skolēnus, rosināt izziņas darbību un saistīt mācības ar dzīvi. Cenšas izmantot inovācijas un jaunākās tehnoloģijas, pilnveidot mācību procesu, piemēram, skolēnus aktīvi iesaistot digitāla mācību līdzekļa – portāla “Uzdevumi.lv” – izmantošanā. Skolotāja ir prasīga, māca audzēkņus būt atbildīgiem, viņus pēdējos gados iesaistot arī pētnieciskajā darbībā. Ar augstiem rezultātiem skolotājas sagatavotie skolēni vairākus gadus ir piedalījušies starpnovadu konkursā “Gribu visu zināt”. Pedagoģe virza skolēnus teātra mākslas izpratnē un, ieguldot lielu darbu, ar panākumiem skolēnus sagatavo izteiksmīgās runas konkursiem starpnovadu, reģiona līmenī. Vairākus mācību gadus vadīja pamatskolas Teātra pulciņu. Māk ļoti labi sadarboties ar skolēnu vecākiem. Skolotāja vairākus darba gadus pamatskolā vadīja pedagogu darbību Valodu un mākslas jomā, joprojām turpina vadīt Sākumskolas metodiskās grupas darbu, sadarbojas ar Rugāju novada vidusskolas Sākumskolas klašu metodisko komisiju, organizējot Rugāju novada 3. - 4. klases skolēnu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes, kā arī 1. - 6. klases skolēnu pētniecisko darbu skates. Ir izglītības zinātņu maģistre, ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē, t.sk. apliecību par programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā” 2019. gadā. Aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, 16 gadus no pirmsākuma dziedot garīgo dziesmu vokālajā ansamblī “Sonāte”. I. Birkova kopā ar ģimeni materiāli atbalsta garīgo vietu labiekārtošanu, tostarp, Lūgšanu namu Skujetnieku ciemā projekta “Ar skatienu augšup” ietvaros.


Vija Ločmele saņēma Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību.


Vija Ločmele strādā Rugāju novada Eglaines pamatskolā 35 gadus, mācot sākumskolas klašu skolēnus. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē. Skolotāju raksturo atbildīgums, precizitāte, arī audzēkņos viņa prot ieaudzināt centību, rūpīgumu un prasmi kārtīgi paveikt katru darbu. Kopā ar skolēniem pedagoģe iestudējusi nelielas izrādes un tām izgatavojusi daudzas roku lelles, ar izrādēm priecējot pamatskolas svētku koncertu dalībniekus un viesus. V. Ločmele papildus veic pagarinātās dienas grupas skolotāja, kā arī astoņus gadus skolotāja logopēda pienākumus. Īpaša interese pedagoģei ir par rokdarbiem, piemēram, viņa darina apsveikumus simegrāfijas tehnikā, ko māca arī saviem skolēniem. Aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē – jau gandrīz 10 gadus dejo Eiropas deju senioru deju kopā “Tonuss”.


Ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Rugāju novada Eglaines pamatskolas vadīšanā un sporta attīstībā novadā tika apbalvots Eduards Stalidzāns.


Eduarda Stalidzāna pedagoģiskā darba gaitas Rugāju novada Eglaines pamatskolā sākušās 1982. gadā. 31 gadu – no 1987. gada līdz 2018. gadam – veica Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora pienākumus, atjaunojot pamatskolas ēku, materiāli tehnisko bāzi, projekta ietvaros – tehnoloģiskās iekārtas, attīstot skolas darbību kopumā. Līdztekus administratīvajam darbam veicinājis pamatskolas bērnu, Lazdukalna pagasta un Rugāju novada jauniešu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs un sacensībās, nodrošinot interešu izglītības, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vairākus gadus bija sporta skolotājs, vadīja Tūrisma un Orientēšanās pulciņus. Ieguvis nepieciešamo instruktora darba atļauju, uzsāka vadīt kalnu grupas, līdz ar to kalnkāpēju sportā iesaistīja arī citus interesentus. No 1991. gada, būdams zemessargs, vairākus gadus vadīja Jaunsargu pulciņu. Pateicoties E. Stalidzāna iniciatīvai, uzņēmībai un entuziasmam, ir aizvadītas daudzas sezonas kopš hokeja spēles tradīcijas aizsākšanas – 1984. gadā skolotāja vadībā tika uzsākta pamatskolas hokeja pulciņa darbība. Ir organizējis vietējās un starpnovadu hokeja spēles un sacensības un daudzus gadus pats tajās arī piedalījās. Sešus gadus piedalījās Valmieras hokejistu veterānu komandas spēlēs. Vairāku gadu garumā Lazdukalna komandu, pārstāvot Rugāju novadu, turpina iesaistīt Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā, kurā 2019./2020. gada sezonā iesaistījušās 22 komandas. Ar panākumiem motivējis daudzus novada jauniešus ikdienā un pamatskolas skolēnus nākotnes gaitās pievērsties sportiskajām aktivitātēm, lai sasniegtu aizvien jaunus mērķus, iedvesmotos aktīvai dzīvei, iekļautos sabiedrībā, stiprinātu fizisko un garīgo veselību.


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt šeit.