Rugāju novada pašvaldība informē

Rugāju novada pašvaldība informē

Par ceļa Kapūne –Klāni seguma sakārtošanu

Vairākkārt, apsekojot pašvaldības ceļu Kapūne – Klāni tika secināts, ka ceļa segums atsevišķos posmos būtiski pasliktinās, jo notiek darbi objektā „Kapūnes poldera aizsargdambju atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā”. Gan darbu pasūtītājam Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, gan būvniekam SIA „Vidzemes būvnieks” tika nosūtīts aicinājums minēto ceļu sakārtot un atjaunot segumu, nepieļaujot situāciju, ka valsts uzņēmums, savā objektā veicot darbus un uzlabojot infrastruktūru, būtiski pasliktina pašvaldības infrastruktūru un iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. Ir saņemta būvnieka rakstiska apņemšanās, ka pašvaldības autoceļa Kapūne –Klāni bojātie posmi tiks sakārtoti, uzvedot grants materiālu un veicot ceļa seguma greiderēšanu, iestājoties labvēlīgākam laikam ceļa darbu veikšanai. Būvnieks vienlaicīgi informē, ka pasūtītājs ir noteicis darbu izpildes termiņu saistībā ar būvdarbu izpildes grafiku, kurā intensīvākais un apjomīgākais būvdarbu posms ir no 2019.gada augusta līdz 2020. gada 16.martam un aizsargdambju atjaunošanas nobeiguma darbi paredzēti no 2020.gada augusta līdz 2020.gada novembrim. Vienlaicīgi, būvdarbu izpildes gaitā, bez pašvaldības saskaņojuma, tika izmantota pašvaldības zemes vienība ar kadastra numuru 3864 0001 0144 (turpinājums ceļam Kapūne –Paideri), kuru izmanto lauksaimniecības zemju apsaimniekotāji nokļūšanai īpašumos, un tika būtiski bojāts piebraucamais ceļš. Saņemta apņemšanās no būvnieka, ka vieta tiks atjaunota iepriekšējā stāvoklī, veicot planēšanas darbus.


Par nelegālu atkritumu izgāztuvi

2020.gada 5.martā medijos tika publicēta informācija, ka pašvaldības zemes īpašumā ir izgāzti atkritumi, izsakot pieņēmumu, ka atkritumi varētu būt nākuši no pašvaldības ēkas demontāžas saistībā ar projektu Nr.9.3.1.1/18/I/016 „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”. Saņemot no Valsts vides dienesta informāciju par nelegālu izgāztuvi Rugāju novada pašvaldības teritorijā, pašvaldības darbiniekiem apsekojot, tika secināts, ka gan sadzīves, gan būvniecības atkritumi ir patvaļīgi atvesti un izbērti no privātīpašuma. Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, ēkas demontāža nebija paredzēta, noslēdzot būvniecības līgumu. Ēkas demontāžu veica Saimnieciskās nodaļas strādnieki. Ēkas demontāžas rezultātā kokmateriāli un ķieģeli tika nodoti iedzīvotājiem (8 personām) kā nemateriāla sociālā palīdzība, un to apliecina nodošanas - pieņemšanas akti. Jumta segums un logi tika nodoti Rugāju novada Eglaines pamatskolas vajadzībām, to arī pierāda nodošanas – pieņemšanas akts. Nešķirotie sadzīves atkritumi, kas atradās ēkā, un arī būvniecības atkritumi ar pašvaldības transportu tika nogādāti poligonā „Kaudzītes”, ko apliecina svēršanas rezultāta izdrukas. Žēl, ka pieņēmumu rezultātā tika sacelta nevajadzīga ažiotāža par projekta realizāciju. Arī, pārbaudot izglītības iestādei nodoto materiālu esamību, Valsts vides dienesta pārstāvji secināja, ka nolietotā datortehnika un gaismekļi ir savākti utilizēšanai un nav nekur nomesti. Kā arī pārstāvji pārliecinājās, ka atkritumi regulāri tiek nogādāti uz poligonu. Vislabāk būtu tas, kurš izgāza atkritumus, pats pieteiktos un atzītos, jo šajā ēkā, kuru demontēja, nebija tādu atkritumu, kā 5 televizori, veci spaiņi, katli, kannas, tukši vairāki rapšu eļļas 5 litru iepakojumi, flakoni u.c. sadzīves atkritumi. Es ceru, ka tas, kas izgāza atkritumus, vismaz lasa šo rakstu! Atgādinu, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta 4.daļa nosaka - Zemes īpašnieks, kura īpašumā tiek prettiesiski novietoti sadzīves, bīstamie un ražošanas atkritumi tam neparedzētā vietā, nodod tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, sedz šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo atkritumu radītājs ir noskaidrots, atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz šis attiecīgo atkritumu radītājs.


Iedzīvotāju tikšanās

Tikaiņos


Īpašumu apsaimniekošana Tikaiņos

Tika aktualizēts jautājums par graustu nojaukšanu. Ņemot vērā, ka grausti atrodas uz pašvaldības zemes, bet, bijušās ēkas privatizējot, netika sakārtotas īpašumtiesības, grausti tiks pakāpeniski demontēti, protams tam visam jāparedz līdzekļi, jo apsekojot tika secināts, ka ar pašvaldības tehniku nevar veikt minētos darbus. Iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka personas nelikumīgi griež kokus pašvaldības īpašumā, „aiz kantora”, malkas vajadzībām. Zemes īpašums ar kadastra numuru 3874 019 0294 ir pašvaldības īpašumā, lai to sakārtotu tiks veikts iepirkums krūmāju novākšanai, bet pirms tam tiks sagatavota malka Tikaiņu bibliotēkai. Iepirkšanās iespējas Tikaiņos Gados vecāki iedzīvotāji norādīja, ka vairs nav „izbraukuma” veikala, līdz ar to problemātiski iegādāties pārtiku. Kā tika atzīts sarunās gaitā, var izmantot internetveikalu piedāvātās iespējas. No iedzīvotājiem ir pozitīvas atsauksmes par internetveikalu www.nuko.lv, kur pārtikas un saimniecības preču piegāde tiek veikta bez maksas, pircēja norādītajā adresē. Kā vienojāmies, bibliotekāres ir gatavas palīdzēt noformēt pasūtījumu. Bibliotēkās šobrīd var izmantot datorus e-pakalpojumu veikšanai, bet protams jāatceras par visiem aizsardzības pasākumiem un sociālo distancēšanos. Vai, ja nav iespējams šis variants, šajā ārkārtas situācijā un saistībā ar COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem, lūgums vecāka gada gājuma cilvēkiem sazināties ar pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem par pirmās nepieciešamības preču piegādi.


Par graustu izņemšanu no kadastra

Būvju un telpu kadastrālā uzmērīšana ir dārga, tāpēc būtu jaizvērtē, kuras ēkas vēlas uzmērīt un likt zemesgrāmatā. Ja ēka jau ir nojaukta vai pussabrukusi, labāk to nojaukt un sazināties ar Rugāju pašvaldības būvvaldi (Andrejs Stepāns, tālrunis 29141842), lai veiktu būves atzīšanu par neesošu. Tas arī attiecināms uz nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanu. Ja ēkas ir jau nojauktas, tad vēlams sazināties ar būvvaldi, lai sakārtotu dokumentāciju.

Dzīvokļu mājas privatizācija

Šobrīd veikt dzīvokļu privatizāciju ir sarežģīti, jo nepieciešama ir iniciatīva no iedzīvotājiem, kuru rīcībā vienošanās par dzīvokļu nodošanu no kolhoza „Ezeri”, tas ir pirmdokuments, kurš pierāda tiesības uz dzīvokli. Ja kāds neiesaistās šajā procesā, nav iespējams pabeigt dzīvokļu privatizāciju, kā tas ir šobrīd ar Lieparu daudzdzīvokļu māju privatizāciju.


Skujetniekos

Telpas Liepu ielā 4-13

Skujetniekos no jaunā gada vairs nedarbojas Jauniešu interešu - iniciatīvu centrs. Aprīkojums, kas bija no pašvaldības līdzekļiem tika nodots citām pašvaldības iestādēm, savukārt, biedrības iegādātā aprīkojuma izmantošanu nosaka pati biedrība. Ņemot vērā, ka ir interese un vajadzība, minētās telpas – dzīvoklis tiks izīrēts Rugāju novada iedzīvotajiem.


Benislavā

Izskanēja jautājums par Rugāju novada Eglaines pamatskolas pedagogu skaitu un lēmumiem par regulāru pašvaldības finansējuma piešķiršanu. Uz doto brīdi Rugāju novada Eglaines pamatskolā ir pedagoģiskā personāla 9,034 amata likmes un 19 pedagogi 1.-9.klašu posmā. Ja rēķina, tad uz vienu pedagogu vidēji, tad tas ir mazāk kā puslikme (0,475 likmes). Skolai finansējumu rēķina balstoties uz skolēnu skaitu 1.septembrī, tāpēc papildus iztrūkstošais finansējums, kā piemēram, direktora vietnieka 0.4 likmēm, direktora 0,013 likmēm, kā arī pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai 0,4 likmes, tiek piešķirts no pašvaldības budžeta. Daļa finansējuma atbalsta personālam (speciālais pedagogs, psihologs u.c.) arī tiek novirzīts no Rugāju novada vidusskolas finansējuma. Pēdējais lēmums par salīdzinoši mazu summu 207 eiro, ir par metodiskās palīdzības sniegšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņa vecākiem. Ar likumu noteikts, ka pašvaldībai jāsedz pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšana. Finansējums no valsts budžeta tiek piešķirts tikai 5-6 gadīgo bērnu apmācībai. Ņemot vērā, ka skolā tiek īstenota speciālā programma, tad daļai no izglītojamajiem pienākas asistenta pakalpojumi, un šobrīd ir nodarbināti 10 asistenti. Asistents palīdz izglītojamajam pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, lai izglītojamais nokļūtu vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstītu viņa līdzdalību šajos pasākumos, saņemtu atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām, pašaprūpes veikšanā (personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana). Asistentu darbu veic uzņēmuma līguma ietvaros, tas nozīmē saņem samaksu par nostrādātajām stundām. Asistenti nav atalgoti skolēnu brīvdienu laikā, vasaras brīvlaikā, kā arī, ja skolēns ir saslimis.


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore