Rugāju novada pašvaldība informē

Rugāju novada pašvaldība informē

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē gaidāmi vērienīgi izaicinājumi


Pašvaldības priekšēdētāja un izpilddirektore piedalījās kapitāldaļu turētāju sapulcē uzņēmumā SIA “ZAAO”, kurā notika gada pārskata apstiprināšana, kā arī dienas gaitā bija iespējas iepazīties ar atkritumu poligona „Daibe” darbību. Dienas ietvaros notika tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) ministru Juri Pūci, kurš prezentēja turpmāko gadu attīstības stratēģiju un sasniedzamos mērķus, kurā tiks iesaistīts ikviens iedzīvotājs. Plāns ir sasniegt sadzīves atkritumu apjomu - 25 % līdz 2027. gadam, atlikušo daļu atkritumu šķirojot. Jau šobrīd katrā mājsaimniecībā Valmierā noris pilotprojekts, kur trīs konteineru sistēma ir katram atkritumu radītajam.
No tikšanās: Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 10.jūlijā notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) pārstāvju, uzņēmuma darbības reģiona pašvaldību vadītāju, izpilddirektoru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces un VARAM ekspertu tikšanās, lai pārrunātu atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. projektā paredzamajiem nozares izaicinājumiem. Ministrs Juris Pūce skaidroja, ka “Atkritumu apsaimniekošana ir viens no būtiskākajiem virzieniem Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Jaunajā Atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēts uzstādīt ambiciozus mērķus, galvenokārt skatoties uz atkritumiem kā resursiem. Plānota arī visaptverošu aprites ekonomikas priekšsacījumu ieviešana.” Ir paredzēta atkritumu apsaimniekošanas poligonu skaita samazināšana, mērķtiecīgi investējot reģionālu atkritumu apsaimniekošanas centru attīstībā. Mainīsies arī atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežas saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Ministrs norādīja, ka arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu rīcību plānots īstenot stratēģiski, strukturējot atbildības līmeņus un veicamos uzdevumus. ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “ZAAO attīstības virzienu un darbību noteiks plānā izvirzītie mērķi un to sasniegšanai defi nētie uzdevumi. Pēc valsts plāna tiks strādāts pie reģionālā apsaimniekošanas plāna. Ikdienas darba procesā strādājam pie projektiem, gatavojoties arvien samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu – aktuāla ir bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana, kas paredzams būs jānodrošina no 2023.gada - pētām ārvalstu pieredzi, gatavojam projekta pieteikumu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidei. Tāpat esam sarunu procesā par tekstila šķirošanu un nodošanu pārstrādei.”


Piedalās kopsapulcē Balvu autotransporta uzņēmumā

Kapitāldaļu turētāju kopsapulce un gada pārskata aptiprināšana notika arī Balvu autotransporta uzņēmumā, kurā otrais darba kārtības punkts bija jautājums par uzņēmuma tālāko darbību pēc jaunā autopārvadājumu līguma stāšanās spēkā. Iepirkuma rezultātā, Balvu ATU ir zaudējis iepirkumā par pārvadājumu veikšanu jaunajā periodā uz 10 gadiem, bet, tā kā ir iesniegta pārsūdzība, tad sagaidīsim rezultātus, lai lemtu par uzņēmuma nākotnes perspektīvām.


Turpinās būvdarbi Rugāju novadā

Pašvaldībā turpinās meliorācijas sistēmu novadgrāvju atjaunošanas darbu projekti. Pirmais objekts novadgrāvis Rugājos, tuvojas nodošanai ekspluatācijā. Meliorācijas sistēmu sakārtošanas Rugājos būvdarbu rezultātā, ir novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīti pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvji, atjaunota caurteka, izbūvēti 2 gab. brasli, atjaunotas drenu sistēmu iztekas, ierīkotas virszemes noteces, veikta sedimentācijas baseina izbūve. Kā nākamā objekta darbu izpildes norise uzsāksies Rugāju pagasta Kaņepienē, kur paredzēts novākt apaugumu, atcelmot trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvjus, atjaunot caurtekas, atjaunot kājinieku laipas, izbūvēt braslu, atjaunot drenu sistēmu iztekas, ierīkot virszemes noteces, veikt sedimentācijas baseina izbūvi. Būvdarbi pēc paredzētā grafi ka norit būvniecības objektā Benislavā, kur tiek izbūvēts dienas centrs projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros. Jau tuvākajā laikā tiks labiekārtota apkārtne, ir nospraustas aprises gājēju celiņam un piebraucamajai ielai. Jau iepriekš vēstījām, ka projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidojot dienas aprūpes centru. Izbūvējot centru, tiks izveidoti dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem 8 vietām un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 8 vietām.


Rugāju novada vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēni uzrāda labus rezultātus centralizētajos eksāmenos

Aizvadītais pusgads mums visiem bija citādāks nekā ierasts, valstī noteiktās epidemioloģiskās kārtības dēļ, īpaši skolēniem. Prieks, ka mūsu skolās veiksmīgi noslēdzies mācību gads un jaunieši ir saņēmuši izglītības dokumentus par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Attālinātais mācību process nav būtiski ietekmējis zināšanu apguvi un centralizētie eksāmenu rezultāti uzrāda labus vērtējumus. Paldies par izturību skolēniem, skolotājiem un vecākiem.


Spēkā stājies jaunais Administratīvās atbildības regulējums

2020. gada 1. jūlijā Latvijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības regulējums, kas paredz atteikšanos no administratīvā aresta un pārmaiņas administratīvo sodu noformēšanas kārtībā. Jaunais likums paredz, ka administratīvos pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Saskaņā ar jauno Administratīvās atbildības likumu, turpmāk pamatsodi būs brīdinājums un naudas sods, savukārt papildsodi - personai piešķirto speciālo tiesību izmantošanas aizliegums un speciālo tiesību tiesību atņemšana. Administratīvā pārkāpumu kodeksam zaudējot spēku, turpmāk Latvijā vairs netiks piemērots administratīvais arests. Līdz šim Latvijā šo soda veidu pārsvarā piemēroja par braukšanu dzērumā. Saskaņā ar jauno regulējumu viena naudas soda vienība būs pieci eiro. Ņemot vērā minēto, minimālais naudas sods fi ziskajām un juridiskajām personām būs desmit eiro, maksimālais naudas sods fi ziskajām personām būs 2000 eiro, bet juridiskajām personām - 20 000 eiro.


Informācija: Rugāju novada pašvaldības administrācija