Rugāju novada dome izsludina biznesa ideju konkursu

Rugāju novada dome izsludina biznesa ideju konkursu

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Tehnisku iemeslu dēļ, lūgums, sazināties ar domes sekretāri, rakstot e-pastu uz dome@rugaji.lv, lai saņemtu aizpildāmo pieteikuma veidlapu konkursam. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada domes(turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums Rugājunovadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk – projekti) Rugāju novada biznesa ideju konkursaietvaros.

1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome.

1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 5000 (pieci tūkstoši euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem.

1.4. Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts Rugājunovada uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Rugājunovada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.

1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.Šī mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz:

1.5.1. jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;

1.5.2. jaunu darba vietu radīšanu;

1.5.3. uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.

1.6. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, azartspēlēm, primāro lauksaimniecību.

1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursāpar Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu ir uzņēmumam, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1.7.1. uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz EUR 15 000.

1.7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Rugāju novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju novada teritorijā.

1.8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmums:

1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par komercdarbības bankrotu;

1.8.2. kuram pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas brīdi dalībai konkursā;

1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

1.8.4. kuram nav noslēdzies iepriekšējā Projekta uzraudzības periods.

1.9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona – Rugāju novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, un attīstīt uzņēmējdarbību Rugājunovadā, sava biznesa idejas pieteikuma ietvaros.

1.10. Viens uzņēmums vai fiziska persona izsludinātā Rugāju novada biznesa ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu tikai vienam biznesa idejas projektam.

1.11. Viena uzņēmuma vai fiziskas personas vienam biznesa idejas projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir līdz EUR 2000, 00 (divi tūkstoši euro).

1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi un attīstību, ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās.

1.13. Par neatbilstošām tieknoteiktas izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas, degvielas izmaksas, atalgojums.

1.13. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to

apvienības.


2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana:

2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugājunovada domē, Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, pie sekretāres vai ievietojot pastkastē dokumentiem pie Rugāju novada domes galvenās ieejas. Iesniedzot pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv

2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei, Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar tēmas norādi – „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 2021” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par 2021. gada 22. aprīlis). Nosūtot pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv

2.1.3. Konkursa pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar elektronisko parakstu, sūtot uz e–pasta adresi dome@rugaji.lv ar tēmas norādi pieteikums konkursam „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 2021” .

2.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā ( Kurmenes iela 36, Rugāji), iepriekš piesakoties pa tālruni 263 55 954 vai pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv

2.3. Konkurss norisinās un pieteikumus pieņemno 2021. gada 22. marta līdz 22. aprīlim plkst.16:00.


3. KONKURSA PIETEIKUMS

3.1. Konkursa pieteikums jāsagatavo, izmantojot pieteikuma veidlapu (nolikuma 1.pielikums), kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Aizpildītajai konkursa pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:

3.2.1. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV);

3.2.2. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

3.3. Konkursa pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais burtu lielums - 12.

3.4. Konkursa pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.

3.5. Konkursa pieteikums (konkursa pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā.

3.6. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.


4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1. Pārbauda pretendenta atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā skaitā pretendenta gada apgrozījumu un reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistrā (juridiskām personām) vai Valsts ieņēmumu dienestā (fiziskām personām), iegūstot augstāk minēto informāciju no publiski pieejamiem reģistriem.

4.2. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu -nozares ekspertu sastāvā.

4.3. Komisijas locekļi paraksta konfidencialitātes vienošanos, apliecinot pretendentu iesniegtās informācijas neizpaušanu trešajām personām.


5. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, ne vēlāk kā līdz 7.maijam, nosaka laiku, kad pretendenti platformā ZOOM sniegs savas biznesa idejas prezentāciju un atbildēs uz konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pretendentam sava biznesa ideja jāprezentē maksimums 7 (septiņās) minūtēs brīvi izvēlētā formā.

5.2. Biznesa idejas izvērtēšanai kopumā ir noteikti 13 kritēriji, kas uzskaitīti zemāk. Katram kritērijam ir noteikts maksimāli iegūstamo punktu skaits. Maksimālā punktu summa – 140 punkti.


5.2.1.Vērtēšanas kritēriji

N.p.k.

Kritērijs

Maksimāli piešķiramo punktu skaits

Pieteikuma veidlapasattiecīgās daļas numurs

Būtiskākie kritēriji

1.

Produkta vai pakalpojuma apraksts

15

3,4

2.

Noieta tirgus analīze

10

6

3.

Konkurences priekšrocības

15

3,6

4.

Pārdošanas veicināšanas jeb mārketinga plāns

10

7

5.

Ieņēmumu loģika un pamatotība

15

4

6.

Atbalsta summas un pašieguldījuma izlietojums

15

5,9

Kopā maksimāli piešķiramo punktu skaits būtiskākajos kritērijos

80

Minimālais nepieciešamo punktu skaits būtiskākajos kritērijos

32

Pārējie kritēriji

7.

Biznesa plāna kopsavilkums

5

1

8.

Biznesa ideja, tās unikalitāte un novatorisms, īstenotāja iepriekšējā pieredze un zināšanas paredzētajā biznesa darbības jomā

10

3,2

9.

Produkta vai pakalpojuma patērētāja jeb klienta vajadzību analīze

10

6

10.

Konkurentu analīze

10

3,6,7

11.

Risku un iespēju (SVID) analīze

10

8

12.

Plānotie finanšu aprēķini

10

14

13.

Biznesa idejas apraksta noformējums

5

viss pieteikums

Kopā pārējos kritērijos

60

Punktu skaits kopā abās kritēriju grupās

140


5.2.2. Visi biznesa ideju vērtēšanas kritēriji ir sadalīti divās grupās – būtiskākie kritēriji un pārējie kritēriji. Vispirms biznesa ideja tiks izvērtēta pēc būtiskākajiem kritērijiem. Būtiskākajiem kritērijiem ir noteikts minimāli nepieciešamais punktu skaits kopumā 32, kas ir jāiegūst biznesa idejas novērtējumā. Ja būtiskākajos kritērijos šis minimālais kopējais punktu skaits netiks iegūts, biznesa ideja tiks noraidīta.

5.2.3. Pēc punktu piešķiršanas katrai biznesa idejai būtiskākajos un pārējos kritērijos, punkti tiks saskaitīti kopā un attiecīgi visi atbalsta pretendenti tiks sarindoti dilstošā secībā, atbilstoši to kopējam saņemtajam punktu skaitam visos kritērijos (sākot no augstākā punktu skaita līdz zemākajam punktu skaitam ).

5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 komisijas locekļi.

5.4. Konkursa pieteikumu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.2. minētajiem kritērijiem. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.

5.6. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji vai to noraidīt.

5.7. Komisijas lēmums atbalsta pretendentiem tiek paziņots ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.8. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums katram konkursa pretendentam tiek paziņots mutiski, sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto tālruni un rakstiski, nosūtot lēmumu uz konkursa pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.


6. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

6.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītās biznesa idejas īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku. Ja noteiktajā laikā Uzņēmums atsakās slēgt līgumu vai ir citādi apstākļi, kuru dēļ ar Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, pašvaldība var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma pārdali lieko finansējumu proporcionāli sadalot visiem pārējiem Vērtēšanas komisijas atbalstītajiem pretendentiem proporcionāli to saņemtajam punktu skaitam vai izsludinot jaunu konkursu.

6.2. pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa notiek divās daļās:

6.2.1. pirmā daļa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līdzfinansējuma saņēmējam paredzētās summas tiek izmaksāta pēc līguma ar Pašvaldību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

6.2.2. otrā daļa atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no līdzfinansējuma saņēmēja.

6.3. Precīzas līdzfinansējuma otrās daļas apmērs (līdz 50% (piecdesmit procentu) noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2021.gada 30.novembrim.

6.5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa un līdzekļu izlietojuma iesniedz Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pārskatu par projekta īstenošanas gaitu un piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (nolikuma 2.pielikums.)

6.6. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši konkursa pieteikumā paredzētajam mērķim, Uzņēmums to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

6.7. Projekta uzraudzības periods uzņēmumam tiek noteikts 2 gadi.

6.8. Ja projekta uzraudzības periodā saimnieciskā darbība nav uzsākta, nav izpildīti projekta nosacījumu, vai saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad Rugāju novada dome lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai iegādāto materiālo vērtību nodošanu Pašvaldībai.

6.9. Pašvaldībai (t.sk. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centram) ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas un uzraudzības laikā.

6.10. Pašvaldībai un Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.

6.11. Ja uzņēmums izpilda projekta īstenošanas nosacījumus, Pašvaldība Projekta uzraudzības periodā var lemt par papildus finansējuma piešķiršanu uzņēmējam līdz EUR 500,- mārketinga izdevumiem, ja uzņēmums iesniedz plānoto mārketinga pasākumu aprakstu un tāmi.

6.12. Papildus finansējums tiek piešķirts pēc atskaites (2.pielikums) un pēc izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.

6.13. Lēmumu par 6.11. punktā noteikto finansējumu pieņem Pašvaldība (t.sk. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs).