Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Nekustamo īpašumu “Auzenes” ar kadastra numuru 3874 012 0419 elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0427 – 3,67 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 7 602,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 06.04.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13:00 līdz 26.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 760,20 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums “Auzenes”, kadastra Nr.38740120419”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.


_______________________________________________________


Nekustamo īpašumu “Birztaliņas” ar kadastra numuru 3864 008 0226 elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0226 – 3,01 ha platībā.


Izsoles sākumcena – 6 340,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 06.04.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13:00. Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13:00 līdz 26.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 634,00 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums “Birztaliņas”, kadastra Nr.38640080226”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.