Par Rugāju novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbiem 2021.gadā

Par Rugāju novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbiem 2021.gadā

Rugāju novada domes 2021.gada 29.aprīļa domes sēdē tika apstiprināts mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojums 2021. - 2023. gadā un detalizētāk uzskaitot finansējuma izlietojumu 2021.gadam. Tas ir arī saskaņā ar Rugāju novada pašvaldības šī gada budžetu.


Finansējuma izlietojums 2021.gadā, saskaņā ar Saimnieciskās nodaļas priekšlikumiem ir paredzēts seguma atjaunošanai kritiskajās vietās šādiem ceļiem: Zeltiņi – Ilganči – Medņi, Ceļš uz Boževas ezeru, Upetnieki – Vēzis, Kozupe – Akmeņtači, Klānu ceļš, Kaņepsala – Grūzīši, Tīrumnieki – Nagļi, Beņislava – Blāzma, Drudži – Golvari, Kapūne – Klāni, Aizupes apvedceļš, Silaines gateris – Liepnīte, Gariesili – Drudži, Silinieki – Skubinova, Kapūne – Paideri, Blāzma – Dreimanova, kopumā plānojot ap 1350 m3 grants uzklāšanu. Materiāls seguma atjaunošanai tiks sagatavots pašvaldības karjerā “Grantskalniņi”, novirzot līdzekļus grants izsmelšanai un drupināšanai.

2021.gadā plānots veikt tilta nostiprināšanas darbus uz ceļa Upetnieki – Kaņepiena un novadgrāvju rakšanu Meža ielai (Rugāju ciemā).

Balstoties uz 2020. gada pieredzi, arī šogad plānots izmantot ārpakalpojumu apaugumu pļaušanai ceļiem Ilganči – Strautiņi – Medņi, Griestiņi – Kozupe, Egļusala – Žeivinieki, Čušļi – Kraukļeva, Medņi – Biškāni, Drudži – Golvari, Primenes – Cirtums, Podnieki – Stērnieki, Gariesili – Drudži, Silaines gateris – Liepnīte.

Martā tika uzsākta būvprojekta izstrāde ceļam Rugāji - Tikaiņi (no 0,950 km līdz 7,811 km) seguma uzlabošanai.

Pieejamais finansējums 2021.gadā ir 229 010 euro (tas ir valsts budžeta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 147 994 euro un naudas līdzekļu atlikums no 2020.gada 81 016 euro), ko plānots šādiem pasākumiem pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas nodrošināšanai:
•Degvielas iegāde (sniega tīrīšana, ceļu klātnes greiderēšana, novadgrāvju rakšana un tīrīšana, caurteku nomaiņa, mehanizēta zāles un krūmāju izpļaušana ceļmalās un grāvjos ar pašvaldības tehniku) – 18 000 euro;
•Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana (grants izsmelšanas pašvaldības karjerā un drupināšanas pakalpojumi, grants iekraušanas un transportēšanas pakalpojumi, caurteku iegāde, tehniskā projekta izstrāde un līdzfinansējums būvdarbiem autoceļam Rugāji -Tikaiņi u.c. ar ceļu uzturēšanu saistīti pakalpojumi)- 209 260 euro;
•Rezerves daļu iegāde un uzturēšanas pakalpojumi ceļu uzturēšanas tehnikai (rezerves daļu iegāde greideram) – 1500 euro;
•Ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana (no jauna uzstādāmo un sabojāto ceļa zīmju un stabu iegāde)- 200 euro;
•Bankas konta apkalpošanas izmaksas – 50 euro.


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore