Uzsākti piebraucamo ceļu remontdarbi Skujetnieku ciemā

Uzsākti piebraucamo ceļu remontdarbi Skujetnieku ciemā

2020.gada novembrī veiksmīgi noslēdzās iepirkums par piebraucamo ceļu remontdarbiem Skujetnieku ciemā, jo iepirkums tika izsludināts četras reizes, līdz pieteicās pretendenti.

Šonedēļ Skujetnieku ciema iedzīvotājiem jāpacieš neērtības, notiek darbu veikšana ciemā, taču tuvākajā laikā lietošanā tiks nodoti asfaltēti piebraucamie ceļi visām trim daudzdzīvokļu mājām. Līguma ietvaros paredzēti šādi darbi – pie caurtekām novadgrāvju tīrīšana, caurteku pārbūve, grunts izņemšana, šķembu pamatnes virskārtas izveide un karstā asfalta virskārtas uzklāšana.

Līgums ir noslēgts ar iepirkumā uzvarējošo pretendentu, tas ir SIA “CBB” (juridiskā adrese Tvaika iela 2a, Jēkabpils). Līguma izpildes termiņš ir noteikts 2021.gada 26.maijs.

Darbu izmaksas 39 651,78 euro (bez pievienotā vērtības nodokļa 21 %).


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore