Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada dome informē, ka tuvāko mēnešu laikā lauzīs lauksaimniecības zemes nomas maksas līgumus ar parādniekiem. Rugāju novada domes noslēgtajos Lauku apvidus zemes nomas līgumos ir noteikts, ka iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu pirms termiņa 1 mēneša laikā, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 12 mēnešiem.

Aicinām tuvākajā laikā samaksāt nodokļa parādus par nomā esošajām lauksaimniecības zemēm, pretējā gadījumā līgumi ar parādniekiem tiks lauzti, un, atgādinot to, ka saistības ir jāpilda, informējam, ka tas nomnieku neatbrīvos no parāda summas atmaksas.

Pēc līguma izbeigšanās nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz zemes vienības pēc nodošanas vai, ja tāda nomnieka vainas dēļ nevar notikt, 12 mēnešus pēc līguma izbeigšanās tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

Gadījumā, ja esat veikuši minēto maksājumu, kā arī citu neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar nodokļu administratori (Rugāji) Inu Poišu, tālrunis: 64521350; 26698757, nodokļu administratori (Lazdukalns) Zigrīdu Anču, tālrunis: 64546826; 27839513, nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova, tālrunis: 27803039.


Informācija: Rugāju novada domes administrācija