Rugāju novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdē pieņemtie lēmumi

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

1

Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu.

2.

2

Par noteikumu Nr. 1/2018 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 21. septembra noteikumos Nr. 6/2017 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

pielikums

3.

3

Par nekustamā īpašuma ,,Andas” sadalīšanu.

4.

4

Par nekustamā īpašuma ,,Mākoņi” atsavināšanas ierosināšanu.

5.

5

Par nekustamā īpašuma “Ausekļi” atsavināšanu.

6.

6

Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu.

pielikums

7.

7

Par dalības maksas apstiprināšanu Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skatei.

8.

8

Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.

9.

9

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Egļusala - Žeivinieki” pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

10.

10

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

11.

11

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

12.

12

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve”.

13.

13

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” .

14.

14

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve”.

15.

15

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.