Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvāra ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

16

Par maksas noteikšanu par Sociālās aprūpes centra „Rugāji” sniegtajiem sociālā aprūpes pakalpojumiem.

2.

17

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3.

18

Par zemes nomas līguma Nr. L-14/8 izbeigšanu.

4.

19

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju novadā” pilnveidošana”.

5.

20

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos.

6.

21

Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2018. gadā.

7.

22

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetu” pieņemšanu.