Rugāju novada domes 18.05.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 6)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

99

Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu

2.

100

Par nekustamā īpašuma “Rogi 1” atsavināšanas ierosināšanu

3.

101

Par nekustamā īpašuma “Skaidas” atsavināšanas ierosināšanu

4.

102

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

5.

103

Par pašvaldības zemes nomu biedrībai “MMK Mieriņi”

6.

104

Par rezerves zemes fonda zemes nomu J. Grigāna Rīgas pilsētas daudznozaru individuālajam uzņēmumam “KAVALA”

7.

105

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. M.

8.

106

Par nosaukuma “Līdzenumi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

9.

107

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0171 platības precizēšanu

10.

108

Par nekustamā īpašuma “Kentaurs” sadalīšanu

11.

109

Par dzīvojamās telpas īri M. M.

12.

110

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0407 platības precizēšanu

13.

111

Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0165 nomu Balvu rajona Rugāju pagasta zemnieku saimniecībai “PIENAVOTI”

14.

112

Par nekustamā īpašuma “Būdinieki” atsavināšanas veida maiņu

pielikums

15.

113

Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu

16.

114

Par izsoles noteikumu “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

pielikums

17.

115

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”

18.

116

Par piedalīšanos Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam otrajā projektu konkursā ar projektu “Sociālās iekļaušanās veicināšana, attīstot sociālo pakalpojumu pieejamību un īstenojot starptautisku sadarbību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām”

19.

117

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Rugāju novada jauktajam korim

20.

118

Par ilgtermiņa aizņēmumu brīvdabas estrādes atjaunošanai un tās apkārtnes labiekārtošanai