Rugāju novada domes 29.06.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

124

Par nosaukuma “Šautuve” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

2.

125

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0132 sadalīšanu

pielikums

3.

126

Par nekustamā īpašuma “Starki 1” atsavināšanas ierosināšanu

4.

127

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3784 012 0363 Rugāju pagastā, Rugāju novadā

pielikums

5.

128

Par pašvaldības zemes gabala nomu

6.

129

Par nekustamā īpašuma “Ritenīši” sadalīšanu

7.

130

Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

8.

131

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

pielikums

9.

132

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

pielikums

10.

133

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Z. I.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

134

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

12.

135

Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

13.

136

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu A. D.

14.

137

Par ēdināšanas pakalpojumu maksu nometnei “Green adventure, jeb zaļais piedzīvojums”

15.

138

Par Rugāju novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

16.

139

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2016. gadu apstiprināšanu

pielikums

17.

140

Par nekustamā īpašuma “Rogi 1” atsavināšanu

18.

141

Par nekustamā īpašuma ,,Skaidas” atsavināšanu

19.

142

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

paskaidrojuma raksts

saistošie noteikumi

20.

143

Par Lazdukalna saieta nama un Rugāju novada tautas nama pievienošanu Kultūras nodaļai un Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu

pielikums

21.

144

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu V. B.

22.

145

Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2016. gada 15. decembra noteikumos “Sociālā dienesta nolikums”.

pielikums

23.

146

Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2012. gada 20. decembra noteikumos “Sociālās aprūpes centra „Rugāji” nolikums”

pielikums

24.

147

Par Sociālā aprūpes centra “Rugāji” likvidāciju to pievienojot Sociālajam dienestam