Rugāju novada domes 20.07.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

148

Par nekustamā īpašuma “Pelēči” sadalīšanu.

2.

149

Par nekustamā īpašuma “Akmeņsala” sadalīšanu.

3.

150

Par adrešu maiņu.

pielikums

4.

151

Par nekustamā īpašuma “Lapubirzē” atsavināšanas ierosināšanu.

5.

152

Par Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu.

6.

153

Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanas veida maiņu.

pielikums

7.

154

Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās izsludināšanu.

8.

155

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

9.

156

Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.

10.

157

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0061 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

11.

158

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

saistošie noteikumi

12.

159

Par noteikumu Nr. 4/2017 “Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.

pielikums

13.

160

Par noteikumu Nr. 5/2017 “Rugāju novada pašvaldības telpu nomas kārtība” apstiprināšanu.

pielikums

14.

161

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.