Rugāju novada domes 21.09.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 13)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

175

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

2.

176

Par grafisko pielikumu precizēšanu.

pielikums

3.

177

Par nekustamā īpašuma ,,Kreimenes” atsavināšanas ierosināšanu.

4.

178

Par nekustamā īpašuma ,,Krustceles” atsavināšanas ierosināšanu.

5.

179

Par nekustamā īpašuma ,,Jēči” sadalīšanu.

6.

180

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. B.

7.

181

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

8.

182

Par zemes nomas līguma Nr.115 izbeigšanu.

9.

183

Par nosaukuma ,,Šķeldas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10.

184

Par nosaukuma ,,Lauciņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

11.

185

Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu.

12.

186

Par nekustamā īpašuma ,,Lapubirzē” atsavināšanu.

13.

187

Par nekustamā īpašuma ,,Līdzenumi” atsavināšanu.

14.

188

Par transporta izdevumu segšanu I. M.

15.

189

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu L. L.

16.

190

Par Birutas Bikaviņas ievēlēšanu Rugāju novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

17.

191

Par Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata.

18.

192

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā.

19.

193

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

20.

194

Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikuma apstiprināšanu.

pielikums

21.

195

Par noteikumu Nr.6/2017 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

pielikums

22.

196

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana”.

23.

197

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā”.

24.

198

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju novadā” pilnveidošana”.

25.

199

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam „Iepazīsim, lai nosargātu”.

26.

200

Par dalību ERAF projektā „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

27.

201

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Draudzības iela”.