SĒDĒ PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

19.10.2017. Nr. 15

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

209

Par dzīvojamās telpas īri Z. D.

2.

210

Par dzīvojamās telpas īri V. Ķ.

3.

211

Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

4.

212

Par dzīvojamās telpas īri I. B.

5.

213

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.

6.

214

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvārasaistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

7.

215

Par nekustamā īpašuma ,,Kreimenes” atsavināšanu.

8.

216

Par nekustamā īpašuma ,,Krustceles” atsavināšanu.

9.

217

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia – Russia Border Area”.

10.

218

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

219

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

220

Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu viena audzēkņa izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2017. gada septembrī – decembrī.

pielikums