Rugāju novada domes 2017.gada 16.novembra sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 16)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

221

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

2.

222

Par Rugāju novada vidusskolas izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Rugāju novada vidusskolā” saskaņošanu.

3.

223

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība Rugāju novada Eglaines pamatskolā” saskaņošanu.

4.

224

Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 un 3874 012 0363 nomu Z. Š.

5.

225

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0159 nomu I. Z.

6.

226

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0151 nomu I. N.

7.

227

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0110 nomu R. M.

8.

228

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.

9.

229

Par nosaukuma ,,Jaunlazdiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10.

230

Par nosaukuma ,,Upleja 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0126.

11.

231

Par nosaukuma ,,Līčupe” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

12.

232

Par adreses piešķiršanu viensētai.

pielikums

13.

233

Par nekustamā īpašuma ,,Liepās” sadalīšanu.

14.

234

Par nekustamā īpašuma ,,MR Rubinova” atsavināšanas ierosināšanu.

15.

235

Par nekustamā īpašuma ,,Šķeldas” atsavināšanas ierosināšanu.

16.

236

Par Rugāju ūdenstilpes nomu.

17.

237

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu.

1.pielikums

2.pielikums

noteikumi

18.

238

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu.

pielikums

19.

239

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.