Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

156

Par Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

2.

157

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu

Pielikums

3.

158

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. B.

4.

159

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. V.

5.

160

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar D. L.

6.

161

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. Š.

7.

162

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. M.

8.

163

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. L. K.

9.

164

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. Z.

10.

165

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. L.

11.

166

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. V.

12.

167

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar N. S.

13.

168

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. L.

14.

169

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.

15.

170

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. A.

16.

171

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. U.

17.

172

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0522 nomu

18.

173

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0274 nomu

19.

174

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0514 nomu

20.

175

Par nosaukuma “Laukāres” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

21.

176

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ozoliņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0034

1. Pielikums

2. Pielikums

22.

177

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kapuleja” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0010

Pielikums

23.

178

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krampenieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0001

Pielikums

24.

179

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Liepusalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0013

Pielikums

25.

180

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lulikas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0050

Pielikums

26.

181

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0313

Pielikums

27.

182

Par nekustamā īpašuma ,,Markusi” atsavināšanas ierosināšanu

28.

183

Par nosaukuma “Kalnieki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

29.

184

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Silovi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0030

Pielikums

30.

185

Par noteikumu Nr. 8/2019 “Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas samazināšanas kārtība” apstiprināšanu

Pielikums

31.

186

Par nekustamā īpašuma “Lauciņi” ar kadastra numuru 3864 008 0244 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

32.

187

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu

33.

188

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

34.

189

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

35.

190

Par nekustamā īpašuma “Briežu darbnīcas” atsavināšanu

36.

191

Par nekustamā īpašuma “Čopu kalns” atsavināšanu

37.

192

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību un amatalgu sarakstā

38.

193

Par Lazdukalna feldšeru- veselības punkta likvidāciju