Rugāju novada domes 2017.gada 21.decembra sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

247

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu.

Pielikums

2.

248

Par Rugāju sporta centra izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” saskaņošanu.

3.

249

Par dzīvojamās telpas īri J. M.

4.

250

Par zemes nomas līguma Nr.10-2/24 izbeigšanu.

5.

251

Par nosaukuma ,,Lācīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0005.

6.

252

Par nekustamā īpašuma ,,Paparde” sadalīšanu.

7.

253

Par nekustamā īpašuma ,,Ausekļi” atsavināšanas ierosināšanu.

8.

254

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par Rugāju novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu.

Pielikums

9.

255

Par nekustamā īpašuma ,,MR Rubinova” atsavināšanu.

10.

256

Par nekustamā īpašuma ,,Šķeldas” atsavināšanu.

11.

257

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

258

Par cenas apstiprināšanu „Rugāju novada kalendārs 2018”.

13.

259

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..]

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

14.

260

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.