Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzi.
2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0600 sadalīšanu un platības precizēšanu.
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā”.
4. Par cenas apstiprināšanu „Rugāju novada kalendārs 2020”.
5. Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumos „ Rugāju novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2018. gada 16. augusta lēmumā Nr. 143 “Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādes uzsākšanu”.
7. Par viedokļa izteikšanu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.